direct naar inhoud van Artikel 2.2 Centrum
Plan: Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.02020000705vastgesteld-

Artikel 2.2 Centrum

2.2.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart als "Centrum" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, zoals bedoeld in artikel 2.10;
 • b. maatschappelijke functies, zoals bedoeld in artikel 2.5;
 • c. dienstverlening, met uitzondering van horeca;
 • d. bedrijven;
 • e. detailhandel;
 • f. publiekgerichte kantoren;
 • g. nutsbedrijven.

Met dien verstande dat eventuele boven de beganegrondlaag gelegen bouwlagen uitsluitend bestemd zijn voor wonen.

Indien dit als zodanig in de legenda van de plankaart is aangegeven, zijn de gronden tevens dan wel uitsluitend bestemd voor horeca A, B en C, afhankelijk van de nadere categorie-aanduiding.

Ter plaatse van de aanduiding "wonen niet toegestaan (-w)" op de plankaart is wonen als bedoeld onder 2.10 niet toegestaan.

Ter plaatse van de aanduiding "supermarkt niet toegestaan (-su)" op de plankaart is een supermarkt niet toegestaan.

2.2.2. Bouwvoorschriften
 • a. Op deze gronden mogen, met inachtneming van de op de plankaart aangegeven bouwhoogte en, voor zover aangegeven het bebouwingspercentage en het aantal voorgeschreven bouwlagen, uitsluitend in de gegeven bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.
 • b. Voor zover in een op deze bestemming van toepassing zijnd bouwvlak of onderdeel daarvan een bebouwingspercentage is opgenomen, is dit bebouwingspercentage van toepassing op elk in dit bouwvlak of onderdeel daarvan voorkomend bouwperceel.

2.2.3. Vrijstelling

 • a. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van de in het eerste lid van dit artikel vervatte verbod voor het gebruik van horeca in de categorie A, B en C indien er geen sprake is van aantasting van het woon- en leefklimaat en de panden zijn gelegen aan:
  - de Steenstraat beide zijden (tot het spoorwegviaduct) en het aantal horecagelegenheden daar na vergunningverlening niet groter is dan totaal dertien; of:
  - de Spijkerlaan beide zijden met de kop van de Kastanjelaan, de kop van de Spijkerstraat en de kop van de Driekoningendwarsstraat beide zijden en de Velperbuitensingel met de kop van de Spijkerstraat en daar het aantal horecagelegenheden na vergunningverlening niet groter is dan totaal twaalf; of:
  - de Hommelstraat met de koppen van Muijlwijkstraat (voor het linker gedeelte tot aan het Velperplein) en daar het aantal horecagelegenheden na vergunningverlening niet meer is dan totaal tien.
 • b. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van de in het eerse lid van dit artikel opgenomen beperking tot gebruik van de boven de begane-grond-bouwlaag gelegen bouwlagen voor woondoeleinden, indien:
  - wanneer het een vrijstellling ten behoeve van wonen op de begane grond laag en het de straten Hommelstraat, Steenstraat, Boekhorstenstraat, 1e Wijkstraat en Poststraat betreft: er vanuit economische belangen geen dringende redenen aanwezig zijn om dit verbod te handhaven nadat daartoe een positief advies door de afdeling economische zaken is verstrekt;
  - wanneer het een vrijstelling betreft ten behoeve van een vestiging van een bedrijf en detailhandel boven de begane grond laag: een juiste uitoefening van het op de begane grond gevestigde bedrijf zulks redelijkerwijs vereist en er geen dringende redenen aanwezig zijn om de verplichting te handhaven.