direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluplan standplaatsen en evenementen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0489.PARAPLUPLAN01-VI01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

het bestemmingsplan Parapluplan standplaatsen en evenementen als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0489.PARAPLUPLAN01-VI01 van de gemeente Barendrecht.

1.2 bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 evenement

een (jaarlijks) terugkerende meerdaagse gebeurtenis, gericht op een groot publiek, met betrekking tot kunst, sport, ontspanning en cultuur.

1.6 standplaats

het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

Artikel 2 Van toepassing verklaring

De regels in dit bestemmingsplan zijn van toepassing en aanvullend op de hieronder opgenomen bestemmingsplannen:

Bestemmingsplan   Vastgesteld d.d.  
Woongebied Oost   07 mei 2013  
Grootschalige infrastructuur   06 februari 2012  
Bedrijventerrein Barendrecht Noordoost   11 juni 2013  
Vaanpark   02 april 2013  
Woongebied West   02 juli 2012  
Zuidrand   17 september 2013  
Zuidpolder   15 februari 2010  
Noordrand   11 juni 2013  

Voor het overige blijven de regels van de bovengenoemde bestemmingsplannen onverminderd van kracht.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Aanduidingsregels

3.1 Standplaatsen

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - standplaatsen': tevens voor standplaatsen.

3.2 Evenementen

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - evenemententerreinen': tevens voor maximaal 4 evenementen per jaar.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Algemene afwijkingsregel

4.1 Afwijking van gebiedsaanduidingen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de aanduidingsregels voor het toestaan van standplaatsen en het aanwijzen van evenemententerreinen zoals bedoeld in dit parapluplan, waarbij geldt dat:

 • a. de voorwaarden als opgenomen in de APV van de gemeente Barendrecht onverminderd van kracht blijven;
 • b. ter plaatse van woningen een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd;
 • c. rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van omliggende bedrijven;
 • d. de verkeersafwikkeling gewaarborgd wordt en de verkeersveiligheid niet in het geding komt;
 • e. er voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid;
 • f. de standplaatsen en evenementenlocaties niet zijn gelegen binnen een PR 10-6 risicocontour van een risicovolle inrichting;
 • g. bij een aanvraag van een evenement een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd conform de 'Nadere regels geluidsplafond voor openbare inrichtingen en meldingsplichtige evenementen' van de gemeente Barendrecht;

Voor het overige blijven de algemene regels van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen onverminderd van kracht.

4.2 Afwijken voor meer evenementen

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - evenemententerreinen' kan het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning afwijken van de aanduidingsregels voor het toestaan van meer dan 4 evenementen per jaar tot maximaal 12 evenementen per jaar, waarbij geldt dat:

 • a. de voorwaarden als opgenomen in de APV van de gemeente Barendrecht onverminderd van kracht blijven;
 • b. ter plaatse van woningen een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd;
 • c. rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van omliggende bedrijven;
 • d. de verkeersafwikkeling gewaarborgd wordt en de verkeersveiligheid niet in het geding komt;
 • e. er voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid;
 • f. bij een aanvraag van een evenement een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd conform de 'Nadere regels geluidsplafond voor openbare inrichtingen en meldingsplichtige evenementen' van de gemeente Barendrecht;

Voor het overige blijven de algemene regels van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen onverminderd van kracht.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Parapluplan standplaatsen en evenementen'.