direct naar inhoud van Artikel 2.7 Verkeer-verblijfsgebied
Plan: Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.02020000705vastgesteld-

Artikel 2.7 Verkeer-verblijfsgebied

2.7.1. Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart als "Verkeer-verblijfsgebied " aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. (woon)straten, buurtwegen, pleinen en trottoirs met een inrichting hoofdzakelijk gericht op bestemmingsverkeer en verblijfsfuncties

met de daarbij behorende

  • b. parkeervoorzieningen;
  • c. groen- en watervoorzieningen;
  • d. wandelgebieden en speelgelegenheden;
  • e. terrassen;
  • f. nutsvoorzieningen;
  • g. onderdoorgangen, alsmede toegangen tot ondergrondse voorzieningen ten behoeve van direct aangrenzende bestemmingen.
2.7.2. Bouwvoorschriften
  • a. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de genoemde bestemmingen worden gebouwd
  • b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals lichtmasten, trolleymasten en straatmeubilair en raamwerken ten behoeve groen mag ten hoogste 15 meter bedragen.
  • c. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het hiervoor onder a., eerste volzin, bepaalde voor het oprichten van gebouwen anders dan ten behoeve van bovengenoemde bestemmingen, zoals kiosken, met een maximuminhoud van 25 m3 per bouwwerk.