direct naar inhoud van Regels
Plan: Frankrijk - Boomkamp 29
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0243.WP00169-0002

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 het plan:

het Wijzigingsplan Frankrijk - Boomkamp 29 met identificatienummer NL.IMRO.0243.WP00169-0002 van de gemeente Harderwijk, zijnde een wijzigingsplan van het bestemmingsplan Frankrijk;

1.2 wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3 bestemmingsplan Frankrijk

het bestemmingsplan Frankrijk van de gemeente Harderwijk, zoals vastgesteld door de raad der gemeente Harderwijk bij besluit van 20-11-2008, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 15-05-2009 en onherroepelijk met ingang van 30-10-2009

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Wijzigingsregels

2.1

Dit wijzigingsplan wijzigt de geometrisch bepaalde planobjecten van het bestemmingsplan Frankrijk van de gemeente Harderwijk overeenkomstig de wijze zoals vervat in dit plan.

2.2

De regels van het bestemmingplan Frankrijk van de gemeente Harderwijk zijn van toepassing op dit plan.

2.3

In afwijking van de in artikel 2.2 van toepassing verklaarde regels geldt ter plaatse van de aanduiding:

  • 'vrijstaand' dat er uitsluitend 1 vrijstaande woning is toegestaan;
  • 'specifieke bouwaanduiding - 1' de breedte en de diepte van een woning mag niet meer bedragen dan 10 meter en 12 meter;
  • 'specifieke bouwaanduiding - 2' de breedte en de diepte van een woning mag niet meer bedragen dan 8 meter en 11 meter.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als Regels Wijzigingsplan "Frankrijk - Boomkamp 29".

Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Harderwijk in haar vergadering van .......