direct naar inhoud van Artikel 2.9 Verkeer-railverkeer
Plan: Bestemmingsplan Spijkerkwartier - Boulevardkwartier - Spoorhoek
Status: vastgesteld
Plantype: ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn: NL.IMRO.02020000705vastgesteld-

Artikel 2.9 Verkeer-railverkeer

2.9.1. Doeleinden
 • a. De op de plankaart als "Verkeersdoeleinden-railverkeer" aangegeven gronden zijn bestemd voor:
  - personen- en goederenvervoer per spoor met de daarbij behorende technische voorzieningen;
  - ongelijkvloerse kruisingen ten behoeve van het wegverkeer en de daarbij behorende voorzieningen als bedoeld in artikel 2.8;
  - geluidwerende voorzieningen.
 • b. Voor het daartoe als zodanig op de plankaart aangegeven gebied zijn de gronden tevens bestemd voor:
  - kantoren;
  - maatschappelijk, zoals bedoeld in artikel 2.5, met uitzondering van geluidsgevoelige functies zoals genoemd in artikel 4 van het "Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen".
2.9.2. Bouwvoorschriften
 • a. Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienst van de genoemde bestemmingen, zoals stations, fietsenstallingen, portalen en werkruimten tot een maximumhoogte van 10 meter worden gebouwd.
 • b. In afwijking van het bepaalde onder a. mag de bouwhoogte van geluidwerende voorzieningen maximaal 3 meter bedragen, te meten vanaf de bovenzijde van de spoorstaaf.