Gemeente Roosendaal

Planteksten

Op deze pagina vindt u de planteksten behorende bij het plan Herziening Buitengebied Roosendaal Nispen Potendreef.

Herziening Buitengebied Roosendaal Nispen Potendreef


 

 

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

 

 

ARTIKEL 1 Begrippen

 

1.1 plan

 

het bestemmingsplan Herziening Buitengebied Roosendaal Nispen Potendreef;

 

1.2 Verbeelding

 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1674.2114HERZPOTENDREEF-0201 met de bijbehorende regels.

 

 

HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels

 

ARTIKEL 2 Toepassing

Van toepassing is het bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal Nispen, zoals het geldt op het moment van vaststelling van het onderhavige bestemmingsplan, met dien verstande dat daarin de volgende wijzigingen worden aangebracht.

 

2.1 Artikel 11.1 Bestemmingsomschrijving

Aan dit artikellid wordt na onderdeel d. een nieuw onderdeel e. toegevoegd, dat luidt als volgt:

 

e. voor de locatie Potendreef te Roosendaal, kadastraal bekend gemeente Roosendaal sectie A, nrs. 3956, 4022 t/m. 4024, 4273, 4482 t/m. 4483, 4592 t/m. 4598 en 4665 t/m. 4667 (ged.), geldt dat iedere vorm van mestverwerking is uitgesloten, waaronder mede een mestbewerkingsbedrijf wordt begrepen.

 

2.2 Artikel 11.4.1 Specifieke gebruiksregels

Aan dit artikellid wordt na sublid 11.4.6 een nieuw sublid toegevoegd, dat luidt als volgt:

 

11.4.7 Mestverwerking en -bewerking

 

Het is voor de locatie Potendreef te Roosendaal, kadastraal bekend gemeente Roosendaal sectie A, nrs. 3956, 4022 t/m. 4024, 4273, 4482 t/m. 4483, 4592 t/m. 4598 en 4665 t/m. 4667 (ged.), niet toegestaan de gronden en opstallen te gebruiken voor enige vorm van mestverwerking, waaronder mede een mestbewerkingsbedrijf wordt begrepen.

 

 

HOOFDSTUK 3 Overgangs- en slotregels

 

ARTIKEL 3 Overgangsregels

 

3.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 

  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

 

 

3.2 Ontheffing

Niet van toepassing.

 

3.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 3.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

 

3.4 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

 

 

3.5 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 3.4, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

 

 

3.6 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in het lid 3.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

 

 

3.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 3.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

 

3.8 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard jegens een of meer personen, kunnen burgemeester en wethouders ten behoeve van die persoon of personen dat overgangsrecht buiten toepassing laten.

 

 

ARTIKEL 4 Slotregels

Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald als:

"bestemmingsplan Herziening Buitengebied Roosendaal Nispen Potendreef".

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

 

 

De griffier, De voorzitter,