Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Klevarie, partiële herziening 2020
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.phKlevarie2020-vg01

Regels

1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
 
1.1 plan:
het 'Bestemmingsplan Klevarie, partiële herziening 2020' van de gemeente Maastricht.
 
1.2 moederplan:
het bestemmingsplan 'Klevarie' van de gemeente Maastricht, meer specifiek de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0935.bpKlevarie-oh01 met de bijbehorende regels en bijlagen.
 
1.3 partiële herziening:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0935.phKlevarie2020-vg01 met de bijbehorende regels.
 
2 Algemene regels
Artikel 2 Van toepassing verklaring regels moederplan
 
Het bepaalde in de regels van het moederplan is onverkort van toepassing op het voorliggende plan, met dien verstande dat:
  
- artikel 9, lid 2.1,sub b. als volgt wordt gewijzigd: 
 1. binnen de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen in totaal 163 woningen worden gebouwd, waarvan 29 grondgebonden woningen en 134 gestapelde woningen. Hiervan zijn 43 woningen, waarvan 11 grondgebonden woningen en 32 gestapelde woningen, uitsluitend gereserveerd voor het gebied met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woonblok a'.
 
Klik hier voor het raadplegen van het moederplan.
   
3 Overgangs- en slotregels
Artikel 3 Overgangsrecht
 
3.1 Overgangsrecht bouwwerken
 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 2. Het bevoegd gezag kan in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
   
3.2 Overgangsrecht gebruik
 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
   
Artikel 4 Slotregel
 
Deze regels worden aangehaald als: regels behorende bij het 'Bestemmingsplan Klevarie, partiële herziening 2020'.